Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Preambuła

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w „Bajce” Przedszkolu Niepublicznym nr 8 w Białymstoku są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola na rzecz dzieci. Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania przedszkola działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik przedszkola stosował wobec dziecka przemoc w jakiejkolwiek formie.

Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. – w zakresie przepisów regulujących ochronę dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ 20 listopada 1989 roku (Dz.U.1991.120.526 z poz.zm).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – art. 22b, 22c.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2023.poz 1870).
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, art. 12.
 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1984 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583.) – zapisy regulujące relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówką oświatową, a także władzę rodzicielską , kontakty rodzica z dziećmi i reprezentację dziecka.
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. 1997.88.553 z poz.zm).
 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, pkt 1 art. 6.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach, oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
 10. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.
 11. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 12. Kodeks postępowania karnego – art. 304 (Dz.U. 1997.89.555 zm).
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych).
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


Słowniczek pojęć (objaśnienie terminów) używanych w dokumencie

 • § 1
 1. Personelem lub członkiem personelu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dzieckiem.
 2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 4. Zgoda rodzica oznacza zgodę co najmniej jednego rodzica dzieci. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez kierownictwo placówki członek personelu sprawujący nadzór nad realizacją Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.
 7. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 • § 2
 1. Personel placówki posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci. (Załącznik nr 1)
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka członkowie personelu placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Personel monitoruje sytuację i dobrostan dziecka. Pracownicy przedszkola edukują: dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
Zasady rekrutacji personelu - pracowników, wolontariuszy, praktykantów
 •  3

Rekrutacja członków personelu placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu.

 1. Dyrektor przed zatrudnieniem pracownika poznaje dane osobowe i kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dziecka i szacunek do ich godności.
 2. Dyrektor dba o to, aby osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, praktykanci i wolontariusze) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i były dla nich bezpieczne.
 3. Dyrektor sprawdza stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielanych przez nią wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzeganie ich praw, poprzez żądanie danych (w tym dokumentów) dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
 4. W każdym przypadku dyrektor przedszkola musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia.
 5. Dyrektor przedszkola może poprosić kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takich referencji może udzielić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci, np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Placówka nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeks pracy.
 6. Dyrektor przed dopuszczeniem osoby zatrudnionej do wykonywania obowiązków związanych z opieką nad małoletnimi jest zobowiązany sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – rejestr z dostępem ograniczonym oraz w Rejestrze osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie https://rps.ms.gov.pl W celu sprawdzenia osoby w Rejestrze dyrektor przedszkola potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki: imiona i nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki. Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną/wolontariusza.
 1. Dyrektor przedszkola przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksy karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. 2023 poz 172 oraz Dz.U. 2022 poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 2. Jeśli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie powinna przedłożyć dyrektorowi przedszkola informację z rejestru krajowego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.
 3. Dyrektor przedszkola pobiera od kandydata/kandydatki oświadczenie o państwie/państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (Załącznik nr 2 ).
 4. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takich informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był/a prawomocnie skazany/a w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. 2023 poz 172 oraz Dz.U. 2022 poz. 2600) oraz nie wydano wobec niego/niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, że dopuściła się takich czynów zabronionych oraz, że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi (Załącznik nr 3).
 5. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia dyrektor uzyskuje od kandydata/kandydatki oświadczenie o niekaralności oraz o braku toczących się wobec niego/niej postępowań przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych za przestępstwa i inne czyny popełnione przeciwko dzieciom. Odmowa złożenia takiego oświadczenia nie może rodzić dla kandydata/kandydatki żadnych negatywnych konsekwencji, w tym być wyłączną podstawą odmowy zatrudnienia (Załącznik nr 4)
 6. Każdy pracownik zapoznaje się z Polityką i standardami ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i podpisuje stosowne oświadczenie (Załącznik nr 5).
Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem placówki a dziećmi
 • § 4

Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia (Załącznik nr 5).

Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi w placówce i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka jest adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

I. Komunikacja z dziećmi

1. Personel zobowiązany jest:

 • zachowywać cierpliwość i szacunek;
 • słuchać uważnie dziecka i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do jego wieku i danej sytuacji;
 • informować dziecko o podejmowanych decyzjach, które jego dotyczą, biorąc pod uwagę oczekiwania dziecka;
 • szanować prawo dziecka do prywatności. Jeżeli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe;
 • jeżeli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, należy zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych. Można też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy;
 • zapewniać dzieci, że jeżeli czują się niekomfortowo w jakieś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć nauczycielowi/pracownikowi przedszkola i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

2. Personelowi przedszkola zabrania się:

 • zawstydzania, upokarzania, lekceważenia i obrażania dziecka oraz podnoszenia głosu na dziecko w sytuacji innej, niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci;
 • ujawniania informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informację o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej
 • zachowywania się w obecności dziecka w sposób niestosowny, obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby);
 • krzyczenia na dzieci, z wyjątkiem sytuacji, gdy trzeba podnieść głos, aby kogoś zawołać lub „przekrzyczeć” dzieci podczas zabawy lub innych sytuacji, kiedy dzieci generują hałas, w celu zwrócenia uwagi, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

II. Działania realizowane z dziećmi

1. Pracownik zobowiązany jest:

 • doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażować i traktować równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd;
 • unikać faworyzowania dzieci.

2. Pracownikowi zabrania się:

 • nawiązywania z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, składania mu propozycji o nieodpowiednim charakterze; obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie nieletnim treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę;
 • utrwalania wizerunku nieletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych; dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja Przedszkola nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów oraz samych dzieci;
 • proponowania nieletniemu alkoholu, wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, jak również używania ich w obecności małoletnich;
 • przyjmowania pieniędzy, prezentów od nieletnich, od rodziców/opiekunów dziecka;
 • wchodzenia w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka, zachowywania się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych – nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków.

3. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane dyrektorowi przedszkola. Jeśli pracownik jest ich świadkiem, zobowiązany jest reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

III. Kontakt fizyczny z dzieckiem

1. Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego.

2. Pracownik zobowiązany jest:

 • kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy jego dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie;
 • być zawsze przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań, np. personel ma prawo siłą rozdzielić dzieci bijące się, odpowiednio do sytuacji zareagować na zachowania dziecka (autoagresywne lub agresywne, skierowane w stronę innych dzieci lub dorosłych), kiedy priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci/dziecka;
 • zachować szczególną ostrożność wobec dziecka, które doświadczyło nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania; takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi; w takich sytuacjach pracownik powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.

3. Pracownikowi zabrania się:

 • bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej dziecka w jakikolwiek inny sposób;
 • dotykania dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny;
 • angażowania się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.

4. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, pracownik zobowiązany jest unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do obowiązków pracownika – zostanie on przeszkolony w tym kierunku. Personel ma obowiązek wykonywać czynności pielęgnacyjne przy dziecku, takie jak mycie i pielęgnacja intymnych okolic ciała dziecka, w sytuacji, gdy dziecko się zanieczyści. Zawsze uprzedza dziecko o potrzebie i konieczności wykonywania przy nim czynności pielęgnacyjnych. Wykonuje je spokojnie i bez pośpiechu – tak, aby dziecko czuło się w tych sytuacjach bezpiecznie. Dziecko nigdy nie jest za zmoczenie czy zanieczyszczenie karane, zawstydzane, ośmieszane. Wskazane jest, aby w czynnościach pielęgnacyjnych dziecka pracownikowi, w miarę możliwości, asystowała druga osoba zatrudniona w przedszkolu.

5. Kontakt fizyczny z dzieckiem musi być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

6. Jeśli pracownik będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym osobę odpowiedzialną (np. nauczyciela, dyrektora) i/lub postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

IV. Kontakty pracownika z dzieckiem poza godzinami pracy

1. Obowiązuje zasada, że kontakt z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.

2. Pracownikowi zabrania się zapraszania dzieci do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych.

3. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).

4. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora Przedszkola, a rodzice/opiekunowie dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.

5. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

V. Troska o dzieci z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Od personelu oczekuje się szczególnej wrażliwości na potrzeby i wyzwania rozwojowe dzieci w przypadku pracy z dziećmi z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Jeżeli zachodzi potrzeba pomocy dziecku z niepełnosprawnością w czynnościach osobistych, personel winny mu udzielić pomocy z pełnym zrozumieniem problemu oraz za zgodą opiekunów. Przy udzielaniu takiej pomocy personel ma obowiązek kierować się szacunkiem i dyskrecją.

3. Personel nie może wyręczać dziecka z niepełnosprawnością w czynnościach osobistych, które jest w stanie wykonać samodzielnie.

Zasady bezpiecznych relacji dziecko-dziecko
 • § 5

Bezpieczne relacje między dziećmi są kluczowe dla ich zdrowego rozwoju emocjonalnego, społecznego i psychicznego. Do zasad, które mogą pomóc w budowaniu bezpiecznych relacji między dziećmi zaliczamy m.in.:

 1. Szacunek – dzieci powinny uczyć się szanować siebie wzajemnie. Zasada ta obejmuje szacunek dla uczuć, granic, ciała i własności innych osób.
 2. Komunikacja – dzieci powinny być zachęcane do otwartej i szczerej komunikacji. Należy nauczyć je wyrażania swoich potrzeb, uczuć, opinii w sposób konstruktywny i szanujący innych.
 3. Empatia – dzieci powinny uczyć się empatii i współczucia wobec innych. Ważne jest, aby potrafiły zrozumieć perspektywę innych i być gotowym do pomocy w trudnych sytuacjach.
 4. Zgoda i granice – dzieci powinny rozumieć znaczenie zgody i poszanowania decyzji innych osób. Należy uczyć je, że każda osoba ma prawo do własnych granic oraz że te granice powinny szanować.
 5. Rozwiązywanie konfliktów – dzieci powinny uczyć się rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy, nie stosując przy tym agresji słownej czy fizycznej. Ważne jest, aby nauczyć dzieci akceptowania/negocjowania kompromisów.
 6. Współpraca – dzieci powinny być zachęcane do współpracy i wspólnego działania. Nauka pracy zespołowej może pomóc im budować silne relacje i rozwijać umiejętności komunikacyjne.
 7. Odpowiedzialność za własne działania – dzieci powinny być uczone odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. Należy przekazywać im, że każde działanie ma swoje konsekwencje.
 8. Akceptacja – dzieci powinny być uczone szacunku dla różnorodności i akceptacji między sobą. Należy promować atmosferę tolerancji i akceptacji w grupie. Nie można zezwolić na wyśmiewanie się z innej osoby.
 9. Zdrowa rywalizacja – dzieci powinny być zachęcane do rywalizacji w sposób zdrowy. Ważne jest, aby uczyć je szacunku do innych uczestników rywalizacji oraz akceptacji zarówno zwycięstw, jak i porażek.
 10. Wsparcie i zgłaszanie – dzieci powinny wiedzieć, do kogo mogą zgłosić nieodpowiednie zachowania lub sytuacje, w których czują się nieswojo. Istotne jest, aby wiedziały, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc osób dorosłych.

Nauczyciele powinni monitorować interakcje między dziećmi, aby wykrywać ewentualne sygnały nieodpowiednich zachowań i interweniować w przypadku takiej potrzeby. Budowanie świadomości i umiejętności związanych z bezpiecznymi relacjami między dziećmi wymaga zaangażowania pracowników przedszkola oraz rodziców. Pomoże to w stworzeniu środowiska sprzyjającemu rozwojowi pozytywnych interakcji i relacji.


Zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami
 • § 6
 1. Personel musi być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w Internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzysta. Jeżeli profil pracownika jest publicznie dostępny, to również dzieci i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd w cyfrową aktywność pracownika.
 2. Personelowi zabrania się nawiązywania kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie lub wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.
 3. W przedszkolu dzieci nie mają dostępu do Internetu, w związku z tym zagrożenie nie występuje.
 4. W przypadku, gdyby był zapewniony dzieciom dostęp do Internetu, przedszkole jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 5. W przedszkolu edukuje się rodziców na temat możliwych potencjalnych zagrożeń szkodliwymi treściami pochodzącymi z Internetu.
 6. Dzieci pięcioletnie i starsze, na miarę możliwości, są zapoznawane z tematyką w formie zabawy.
Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 • § 7

1. Placówka zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Placówka, uznając prawo dziecka do ochrony prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

3. Dzielenie się zdjęciami i filmami z aktywności przedszkolnej służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystywane są zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewcząt, dzieci w różnymi wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.

4. Opiekunowie dzieci decydują, czy wizerunek ich dzieci zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie użyty (Załącznik nr 6).

5. Zgoda opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

6. Przedszkole dba o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:

 • udzielanie wyjaśnień, do czego wykorzystane będą zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będą przechowywane te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online;
 • unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeżeli konieczne jest podpisanie dziecka, używane jest tylko imię;
 • rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku, dotyczących między innymi stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka.

7. Przedszkole zmniejsza ryzyko kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie następujących zasad:

 • wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście;
 • zdjęcia/nagrania dzieci koncentrują się na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiają dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby;
 • wszystkie podejrzenia lub problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci są rejestrowane i zgłaszane dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

8. W sytuacjach, w których przedszkole rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklaruje się, że:

 • zgoda rodziców/opiekunów na rejestrację wydarzenia zostaje przyjęta przez przedszkole na piśmie
 • w przypadku rejestracji wydarzenia zleconej osobie zewnętrznej/firmie (fotografowi, kamerzyście) przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci poprzez: zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych, niedopuszczanie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika przedszkola, informowanie rodziców/opiekunów oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie wyrazili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
 1. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów nie jest wymagana.
 2. W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie przedszkolnych wydarzeń i uroczystości rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, personel informuje na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
 • wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców i opiekunów;
 • zdjęcia i nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice/opiekunowie dzieci wyrażą na to zgodę;
 • przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze sprawdza się ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

11. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, którzy chcą zarejestrować organizowane przez przedszkole wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrektora placówki.

12. W powyższych sytuacjach dyrektor upewnia się wcześniej, czy rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.

13. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, która chce zarejestrować organizowane przez przedszkole wydarzenie i opublikować zebrany materiał, zobowiązana jest udostępnić: informację o imieniu, nazwisku i adresie osoby/redakcji występującej o zgodę; uzasadnienie potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacje, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał; podpisaną deklarację o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

14. Personelowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieuprawnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie przedszkola bez pisemnej zgody rodziców/opiekunów oraz zgody dyrektora.

15. Personel przedszkola nie kontaktuje przedstawiciela mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do opiekunów dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna. Zakaz ten dotyczy też sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

16. W celu realizacji materiału medialnego, dyrektor może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń przedszkola dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie placówki dzieci.

17. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

18. Materiały zawierające wizerunki dzieci są przechowywane przez przedszkole w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci.

 • nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez placówkę na komputerze należącym do przedszkola;
 • materiały elektroniczne zawierające wizerunki dzieci nie są przechowywane na urządzeniach z pamięcią przenośną (np. pendrive);
 • w przypadku konieczności użycia osobistych urządzeń rejestrujących (np. telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer) przez pracowników przedszkola, pracownik jest zobowiązany w okresie nie dłuższym niż 24 h przenieść materiały na przedszkolny komputer, jednocześnie usuwając je z własnego urządzenia.
Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • § 8

W przypadku nabrania przez członka personelu placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji kierownictwu placówki (Załącznik nr 7)

 • § 9
 1. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Wychowawca sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie obserwacji dziecka, rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan pomocy dziecku (Załącznik nr 8).
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;
 • wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;
 • skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

 • § 10

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor przedszkola powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, kierownictwo placówki, inni członkowie personelu mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny).

2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku (wg wytycznych z pkt 3, par. 9), na podstawie opisu sporządzonego przez wychowawcę oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.

3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia
w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

 • § 11
 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez wychowawcę opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Wychowawca informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej – procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
 3. Po poinformowaniu opiekunów przez wychowawcę – zgodnie z punktem poprzedzającym
  – dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta A”.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 5. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 

 • § 12

1. Równolegle z działaniami opisanymi powyżej nauczyciel/nauczyciel wspomagający/ psycholog koordynują czynności wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku poprawy sytuacji dziecka:

 • zapewniają mu odpowiednio do potrzeb i w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • wskazują instytucje udzielające innych form pomocy (terapię indywidualną, grupową) w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami i adekwatnie do potrzeb dziecka;
 • organizują wsparcie dla rodziny dziecka poprzez wskazanie, adekwatne do potrzeb, instytucji oferujących poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, warsztaty umiejętności wychowawczych itp.

 

 • § 13

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (Załącznik nr 9). Kartę załącza się do dokumentacji dziecka w przedszkolu.

2. Cały personel placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

3. Dokumentacja ujawnionych lub zgłoszonych incydentów oraz podjętych interwencji przechowywana jest w gabinecie dyrektora przedszkola ,w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych do wglądu w tę dokumentację.

 

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przedszkolu przez pracownika placówki

 • § 14

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika w przedszkolu zgłasza dyrektorowi placówki, a w przypadku jego nieobecności osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

2. Dyrektor przedszkola zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem podejrzanym o krzywdzenie, dzieckiem (w obecności psychologa), jego rodzicami/opiekunami. Odsuwa pracownika od bezpośredniej pracy z dziećmi do czasu wyjaśnienia zdarzenia.

3. Dyrektor placówki może włączyć w rozmowy wyjaśniające psychologa/pedagoga.

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola, po postępowaniu wyjaśniającym, dyrektor przedszkola dokonuje zgłoszenia odpowiednim instytucjom.

5. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.

 

Monitoring i przepisy końcowe
 • § 16
 1. Dyrektor przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz promowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród personelu placówki, przynajmniej raz na 24 miesiące, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (Załącznik nr 10), z tym, że pierwsza ankieta i ewaluacja zostanie przeprowadzona do końca sierpnia 2024 r.
 4. W ankiecie członkowie personelu placówki mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
 5. Osoba, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Dyrektor przedszkola wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza nowe brzmienie Polityki.

 

Przepisy końcowe

 • § 17
 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla personelu placówki, w szczególności poprzez przesłanie tekstu Polityki drogą elektroniczną.
 3. Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem są udostępnione na stronie internetowej przedszkola oraz przesyłane na adres mailowy rodziców/opiekunów. Część informacji jest dostępna na tablicach w szatniach dla dzieci.
 4. Wersja skrócona dla dzieci dostępna jest w formie plakatów. Nauczyciele zapoznają z nią dzieci podczas zajęć.
 5. Polityka i procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem 15.02.2024 r.
Załączniki do Polityki

Tu będą znajdować się załączniki do obowiązującej w „Bajce” Polityki i procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

 

Bajka
Przedszkole Niepubliczne
nr 8 w Białymstoku

15-689 Białystok
Ul. Michała Pietkiewicza 7A

Skontaktuj się z nami!

Kom: +48 662 084 217

Godziny otwarcia

Pon-Pt:  6:30-17:30

COPYRIGHT© 2019 BAJKA. Tworzenie stron internetowych  Tworzenie stron internetowych Prograffing.pl